Vyberte stránku

Všeobecné obchodní podmínky TeeMko s.r.o.

TeeMko s.r.o.

IČ: 09328301

Cyrilská 508/7, Trnitá (Brno-střed)

Brno 602 00

(dále jen „Prodávající“)

1. Význam obchodních podmínek

• 1.1. Obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího. Zasláním objednávky a úhradou sjednané částky kupující potvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že byl s nimi v době nákupu seznámen. Kupní smlouva, obchodní podmínky, objednávka bude zaslána na e-mail kupujícího bezprostředně po uzavření kupní smlouvy.
• 1.2. Ustanovení obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy (za „kupní smlouvu“ se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít i v jiném jazyce, pokud se Kupující s Prodávajícím předem výslovně dohodne.
• 1.3. Veškeré smluvní vztahy se řídí těmito obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a jste-li spotřebitelem, také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
• 1.4. V případech, kdy při sjednávání kupní smlouvy jednáte v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, nebo jste právnickou osobou, neuplatní se na Vás ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní příslušná ustanovení článku 6 – Odstoupení od kupní smlouvy.

2. Prodávající a Kupující

• 2.1. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která koupí napřímo nebo prostřednictvím webového rozhraní produkt nebo službu společnosti TeeMko s.r.o. Kupující bude definován v daňovém dokladu a v objednávce.

• 2.2. Spotřebitelem je každý člověk, který spotřebovává produkt kupní smlouvy. Může to být přímo kupující nebo člověk, kterému byl koupený produkt kupujícím postoupen.

• 2.3. Prodávajícím je společnost TeeMko s.r.o., za kterou jedná jednatel.

3) Produkt

• 3.1. Produkty, o kterých pojednávají tyto obchodní podmínky, jsou zveřejněny na webovém rozhraní http://www.teemko.cz.

• 3.2. Ceny produktů jsou na webovém rozhraní uvedeny (pokud budou uvedeny) včetně veškerých daní. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny poskytnuté Prodávajícím nelze vzájemně kombinovat, ledaže je výslovně uvedeno jinak. Pokud dojde ke zveřejnění zjevně nesprávné ceny na webovém rozhraní díky technické chybě, není Prodávající povinen poskytnout produkt za tuto cenu, a to ani v případě, že by podle těchto obchodních podmínek již došlo k uzavření kupní smlouvy.
• 3.3. Produktem jsou:

Marketingové a reklamní služby společnosti TeeMko s.r.o. dle aktuální nabídky na webovém rozhraní http://www.teemko.cz.

4) Objednání Produktu

• 4.1. Způsob objednání Produktu

a) prostřednictvím webového rozhraní

b) prostřednictvím emailové komunikace s prodávajícím zasláním objednávky na email prodávajícího
c) prostřednictvím telefonické nebo SMS objednávky na kontaktní telefonní číslo prodávajícího
d) při osobním kontaktu

• 4.2. Objednávka musí obsahovat

a) přesný název objednané služby

b) definování časové náročnosti
c) způsob platby
d) kontaktní údaje kupujícího

• 4.3. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena) doručením přijetí objednávky elektronickou poštou na e-mail uvedený v objednávce. Pokud Prodávající Kupujícímu potvrzení nezašle, je kupní smlouva uzavřena úhradou celé kupní ceny Kupujícím.

5) Práva a Povinnosti Kupujícího

• 5.1. Kupující se zavazuje uhradit objednaný produkt Prodávajícímu ve sjednaném termínu a ve sjednané výši.

• 5.2. Kupující má právo převzít objednaný produkt od Prodávajícího ve sjednaném termínu a ve sjednané kvalitě.

• 5.3. Kupující vyjadřuje svůj souhlas s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.
• 5.4. Kupující má právo stornovat objednávku produktu za předem stanovených podmínek bod: 8

6) Práva a Povinnosti Prodávajícího

• 6.1. Prodávající se zavazuje dodat objednaný produkt Kupujícímu ve sjednaném termínu a sjednané kvalitě.

• 6.2. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy při nedodržení podmínek ze strany Kupujícího.

7) Platební podmínky

• 7.1. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny produktu před jeho odesláním nebo předáním (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

• 7.2. Kupující může uhradit cenu Prodávajícímu způsobem, který je uveden na webovém rozhraní, tedy platební bránou PAYS pomocí platební karty nebo QR kódem. Dalším způsobem úhrady je bezhotovostně na základě faktury převodem na účet Prodávajícího č.b.ú.: 2002391921 / 2010. Kupujícímu je zaslán Prodávajícímu daňový doklad.

• 7.3. Případné další způsoby platby jsou uvedeny ve webovém rozhraní, v objednávce a budou uvedeny v přijetí objednávky.
• 7.4. Způsob platby je nutno uvádět v objednávce (kde budou uvedeny i případně další platby v souvislosti se zvoleným způsobem platby).
• 7.5. Platba probíhá v českých korunách (CZK) a eurech (EUR).

• 7.6. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do tří pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.
• 7.7. V případě bezhotovostní platby je třeba vždy uvést variabilní symbol platby, který bude sdělen v potvrzení objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

• 7.8. Dodáním se podle těchto obchodních podmínek rozumí okamžik odevzdání produktu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí převzetí se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat produkt ze strany Prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího.
• 7.10. Vlastnické právo k produktu nabývá Kupující zaplacením celé kupní ceny.

8) Odstoupení od smlouvy a Storno

• 8.1. Odstoupení od kupní smlouvy lze na základě nedodržení podmínek jedné ze stran.

• 8.2. Kupující má právo stornovat objednávku produktu, který je definován v kapitole 3, společnosti TeeMko s.r.o. do 15 dnů (včetně) před realizací sjednaného produktu. Na základě přijatého storna vrátí Prodávající Kupujícímu platbu zpět ve 100% výši. Storno pod 15 dnů před konáním akce není povoleno a úhrada se Kupujícímu nevrací.

• 8.3. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy na základě nedodržení sjednaných smluvních podmínek Kupujícím.

9) Odpovědnost za vady

• 9.1. V případě vadného plnění má Kupující práva podle obecně závazných právních předpisů (zejména ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

• 9.2. Prodávající odpovídá za to, že produkt je ve shodě s kupní smlouvou.
• 9.3. Práva z vadného plnění může Kupující uplatnit u Prodávajícího osobně, telefonicky nebo e-mailem. Vždy je třeba uvést, v jakém ohledu je produkt vadný.

• 9.4. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Kupující s Prodávajícím nedohodne jinak.

• 9.5. V případě sporné reklamace rozhodne Prodávající o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

10) Ochrana osobních údajů

• 10.1. Ochranu osobních údajů (GDPR) řeší Prodávající v souladu s nařízením EU.
• 10.2. Správce osobních údajů Společnost TeeMko s.r.o. zveřejňuje své konání v rámci GDPR na firemní webové stránce http://www.teemko.cz.

11) Závěrečná ustanovení

• 11.1. V otázkách neupravených kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.
• 11.2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím své výše uvedené emailové adresy. Prodávající není ve vztahu k zákazníkům vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).
• 11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné (a to i z důvodů jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele), nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
• 11.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a obchodních podmínek nejsou tímto jakkoli dotčena).
• 11.5. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.
• 11.6. V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě Prodávající Kupujícímu bezodkladně poskytne veškeré potřebné informace.